علل و عوامل کمردرد بعد از رابطه زناشویی

بعضی افراد در اثناء رابطه زناشویی دچار به کمر درد می شوند، اندیشه تکاپو جنسی می تواند به جای هیجان برای آنها ناخوشایند باشد. با توجه به اینکه رابطه ازدواج باید لذت دسته باشد ولی زمانی که با درد فیزیکی همراه باشد، کار و جنبش جنسی تفریق پیدا…